DUTH
arch DUTH
Τ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ


Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
        1 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι
        ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
        
        2 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ Ι
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

        3 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ IV

        4 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ Ι
        ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΙΙ


Ε Ρ Ε Υ Ν Α
        Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α
        ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
        ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
        ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

        Μ Ε Τ Α Π Τ  Υ Χ Ι Α Κ Α
        ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ


Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Α  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ι Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  I V
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  V
ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ
ΦΕΚ 1037/96
ΦΕΚ 239/01
ΤΟ HIGH MUSEUM OF ART ΣΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΑ
ANALYSING ARCHITECTURE
ALVAR AALTO TOWN HALL AT SAYANATSALO

Μ Ο Ρ Φ Η
        ASPECTS OF FORM
        WORDS AND BUILDINGS - FORM
Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Α Σ
        
CHARACTER AND COMPOSITION
        WORDS AND BUILDINGS - CHARACTER
        SEMIOTICS AND ARCHITECTURE
Ρ Υ Θ Μ Ο Σ
        
WORDS AND BUILDINGS - ORDER
        
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
        
ORDER AND DISORDER
Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η
        
WORDS AND BUILDINGS - STRUCTURE
        SPACE AND STRUCTURE
        FORM AND THE NATURE OF MATERIALS