DUTH
arch DUTH
Τ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ


Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
        1 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι
        ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
        
        2 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ Ι
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

        3 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ IV

        4 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ Ι
        ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΙΙ


Ε Ρ Ε Υ Ν Α
        Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α
        ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
        ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
        ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

        Μ Ε Τ Α Π Τ  Υ Χ Ι Α Κ Α
        ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ


Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Α  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ι Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  I V
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  V
Ανάπτυξη των διαδικασιών, της µεθοδολογίας και των προβληµάτων της έρευνας, σε επιλεγµένες επιστηµονικές περιοχές, σχετικώς µε τις ανάγκες και τα µέσα δόµησης του ανθρώπινου περιβάλλοντος. Αναλυτική διερεύνηση και τεκµηρίωση ενός κρίσιµου θέµατος το οποίο εµπίπτει στα γνωστικά αντικείµενα και τις επιστηµονικές περιοχές ενός ή περισσότερων Τοµέων. Εµφαση δίνεται στον κριτικό σχολιασµό, τις προτάσεις για βελτίωση του σχεδιασµού και των τεχνικών σύνθεσης και κατασκευής. Εβδοµαδιαίες συνεντεύξεις µε τους υπεύθυνους διδάσκοντες και ανεξάρτητη έρευνα του φοιτητή που οδηγεί σε µία τεκµηριωµένη εργασία, η οποία εν συνεχεία αναπτύσσεται δηµοσίως. Κατά τις προβλεπόµενες στο ενδεικτικό πρόγραµµα ώρες θα πραγµατοποιούνται µόνον διορθώσεις και θα δίνονται γενικές ή ειδικές κατευθύνσεις ατοµικώς ή κατά οµάδες.


Ώρες: Εβδοµαδιαίως, ανά Ακαδηµαϊκό Εξάµηνο:
9 ώρες

Διδακτικές Μονάδες: Υποχρεωτικές:
9 Δ. Μ.
Η θεµατολογία, οι τίτλοι και κυρίως το περιεχόµενο και η ουσία των θεµάτων της Διπλωµατικής Εργασίας θα πρέπει να ανταποκρίνονται, από επιστηµονική-ερευνητική και κυρίως συνθετική-δηµιουργική άποψη σε ένα ολοκληρωµένο αρχιτεκτονικό αποτέλεσµα το οποίο θα αποτελεί το επιστέγασµα των µακρόχρονων προσπαθειών του φοιτητή και ταυτοχρόνως θα εκφράζει το απαύγασµα µίας επιµόρφωσης η οποία πηγάζει από τη συγκεντρωµένη γνώση που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Πανεπιστήµιο, επιπέδου πενταετούς διάρκειας και ενιαίας και αδιάσπαστης δοµής.

Ώρες: Εβδοµαδιαίως, ανά Ακαδηµαϊκό Εξάµηνο:
40 ώρες

Διδακτικές Μονάδες: Υποχρεωτικές:
40 Δ. Μ.