DUTH
arch DUTH
Τ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ


Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
        1 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι
        ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
        
        2 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ Ι
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

        3 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ IV

        4 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ Ι
        ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΙΙ


Ε Ρ Ε Υ Ν Α
        Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α
        ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
        ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
        ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

        Μ Ε Τ Α Π Τ  Υ Χ Ι Α Κ Α
        ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ


Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Α  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ι Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  I V
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  V
Πρώτη Ενότητα: Θεωρία των Αρχιτεκτονικών Μορφών και Ρυθµών
Η διαλεκτική της σύνθεσης· ο σκοπός της ως µέσου εύµετρης και αρµονικής ρύθµισης, κάθε φορά, ενός αρχιτεκτονικού έργου. Σχέσεις φύσης τέχνης και αρχιτεκτονικής. Η αισθητική κρίση στην αρχιτεκτονική: η σηµασία, η φυσιολογία, η ψυχολογία και η πνευµατικότητά της. Οι οπτική απάτη: καθορισµός και θεωρία της, η οπτικές διορθώσεις και η σηµασία της προοπτικής. Το ωραίο και η έκφρασή του· συσχέτιση ωραίου και αρχιτεκτονικής· η σηµασία της Αισθητικής. Διαχρονική διερεύνηση και παρουσίαση εξειδικευµένων θεµάτων µορφολογικής ανάλυσης, αντίληψης και οργάνωσης του χώρου, ανάπτυξη εφαρµογών διαµόρφωσης της αρχιτεκτονικής µορφής, η χρήση της γεωµετρίας και των αναλογικών συστηµάτων στη σύνθεση κατά το παρελθόν.

Δεύτερη Ενότητα: Πρακτικές εφαρµογές
Συµπλήρωση και ολοκλήρωση των ειδικών θεµάτων, πρακτικών εφαρµογών, οι οποίες αποτελούν οργανική συνέχεια αυτών του προηγούµενου εβδόµου Εξαµήνου, µέσω των οποίων οι φοιτητές θα ασχοληθούν µε την κριτική έρευνα του πνεύµατος και του χαρακτήρα που διέπουν την εξελικτική πορεία της αρχιτεκτονικής, µε στόχο να περιγραφεί 'πώς' εκφράζεται η αρχιτεκτονική και το 'τί' εκφράζει, αναλόγως των κοινωνικών και ιστορικών συνθηκών, του κτιριολογικώς αναγκαίου περιεχοµένου των έργων της, αλλά κυρίως από το αισθητικό τους περιεχόµενο.

Ώρες: Εβδοµαδιαίως, ανά Ακαδηµαϊκό Εξάµηνο: 3 ώρες

Διδακτικές Μονάδες: Υποχρεωτικές: 3 Δ. Μ.