DUTH
arch DUTH
Τ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ


Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
        1 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι
        ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
        
        2 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ Ι
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

        3 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ IV

        4 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ Ι
        ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΙΙ


Ε Ρ Ε Υ Ν Α
        Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α
        ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
        ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
        ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

        Μ Ε Τ Α Π Τ  Υ Χ Ι Α Κ Α
        ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ


Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Α  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ι Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  I V
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  V
Πρώτη Ενότητα: Θεωρία των Αρχιτεκτονικών Μορφών και Ρυθµών
Αρχές οργανικής και µορφολογικής σύνθεσης και αρχές επικοινωνίας. Αρχιτεκτονική µορφολογία και εφαρµογές της στο χώρο: καθορισµός της αρχιτεκτονικής, στατικής και δυναµικής µορφής των κτιρίων, η µορφή στο χώρο και το χρόνο, νόµοι διαµόρφωσης της ύλης, κλειστή - ανοιχτή αρχιτεκτονική. Η εξυπηρετική, η καλλιτεχνική και η τεχνική µορφή του αρχιτεκτονήµατος. Η µορφοκρατία ως φαινόµενο παρακµής και αιτία διχασµού περιεχοµένου και µορφής.

Δεύτερη Ενότητα: Πρακτικές εφαρµογές
Μέσω ειδικών θεµάτων ως πρακτικών εφαρµογών, οι φοιτητές θα ασχοληθούν µε την ανάλυση των µορφολογικών χαρακτηριστικών παραδοσιακών οικισµών, αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και µνηµειακών συνόλων, µε σκοπό τον καθορισµό των συνθετικών αρχών και παραµέτρων διαµόρφωσης, αξιοποίησης και ένταξης στους παραπάνω χώρους σύγχρονων κτισµάτων µε εξειδικευµένες επεµβάσεις αρχιτεκτονικής και πολεοδοµικής κλίµακας.

Ώρες: Εβδοµαδιαίως, ανά Ακαδηµαϊκό Εξάµηνο: 3 ώρες

Διδακτικές Μονάδες: Υποχρεωτικές: 3 Δ. Μ.