DUTH
arch DUTH
Τ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ


Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
        1 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι
        ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
        
        2 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ Ι
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

        3 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ IV

        4 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ Ι
        ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΙΙ


Ε Ρ Ε Υ Ν Α
        Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α
        ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
        ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
        ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

        Μ Ε Τ Α Π Τ  Υ Χ Ι Α Κ Α
        ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ


Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Α  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ι Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  I V
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  V
Ετήσιος κύκλος σπουδών µε τον οποίο, µέσω εξαµηνιαίων υποχρεωτικών µαθηµάτων του Πρώτου Ακαδηµαϊκού Εξαµήνου, χειµερινού, καθώς και του Δευτέρου Ακαδηµαϊκού Εξαµήνου, εαρινού, εµπεδώνεται η γνώση σχετικώς µε τις ακόλουθες επιστηµονικές περιοχές:

II. Βασικές αρχές Προβολικής Γεωµετρίας και εφαρµογές σε αρχιτεκτονικά θέµατα. Ειδικά θέµατα προοπτικής απεικόνισης: µέθοδοι γραφικής και ηλεκτρονικής προοπτικής αναγωγής, αναγωγή φωτογραφιών, ελεγχόµενη κατασκευή φωτοµωσαικών, τρισδιάστατες απεικονίσεις και σκιαγραφία µε χρήση ηλεκτρονικών εφαρµογών, ολογραφία. Εισαγωγή στα fractals και εφαρµογές στην αρχιτεκτονική.


Ώρες: Εβδοµαδιαίως, ανά Ακαδηµαϊκό Εξάµηνο: 3 ώρες

Διδακτικές Μονάδες: Υποχρεωτικές: 3 Δ. Μ.