DUTH
arch DUTH
Τ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ


Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
        1 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι
        ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
        
        2 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ Ι
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

        3 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ IV

        4 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ Ι
        ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΙΙ


Ε Ρ Ε Υ Ν Α
        Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α
        ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
        ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
        ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

        Μ Ε Τ Α Π Τ  Υ Χ Ι Α Κ Α
        ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ


Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Α  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ι Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  I V
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  V
Ετήσιος κύκλος σπουδών µε τον οποίο, µέσω εξαµηνιαίων υποχρεωτικών µαθηµάτων του Πρώτου Ακαδηµαϊκού Εξαµήνου, χειµερινού, καθώς και του Δευτέρου Ακαδηµαϊκού Εξαµήνου, εαρινού, εµπεδώνεται η γνώση σχετικώς µε τις ακόλουθες επιστηµονικές περιοχές:

I. Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική απεικόνιση, ιστορική αναφορά στις γεωµετρικές µεθόδους απεικόνισης του χώρου πάνω στο επίπεδο-επιφάνεια σχεδίασης. Ανάπτυξη µεθόδων απεικόνισης βασικών γεωµετρικών µορφών µέσω ορθών, προοπτικών και αξονοµετρικών προβολών. Εφαρµογές σχεδιαστικής απεικόνισης επιπέδων και πολυεδρικών σχηµάτων καθώς και του δοµηµένου χώρου. Εφαρµογές σκιαγραφίας. Ανάπτυξη εξειδικευµένων θεµάτων (µετασχηµατισµοί).


Ώρες: Εβδοµαδιαίως, ανά Ακαδηµαϊκό Εξάµηνο: 4 ώρες

Διδακτικές Μονάδες: Υποχρεωτικές: 4 Δ. Μ.