DUTH
arch DUTH
Τ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ


Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
        1 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι
        ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
        
        2 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ Ι
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

        3 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ IV

        4 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ Ι
        ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΙΙ


Ε Ρ Ε Υ Ν Α
        Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α
        ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
        ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
        ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

        Μ Ε Τ Α Π Τ  Υ Χ Ι Α Κ Α
        ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ


Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Α  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ι Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  I V
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  V
Πρώτη Ενότητα: Θεωρία Μορφολογίας - Ρυθµολογίας
Συνέχεια και ολοκλήρωση της συγκριτικής θεώρησης και της ιστορική αναδροµής στους νόµους της τέχνης και της αρχιτεκτονικής ως τέχνης µε εισηγήσεις και ανάπτυξη σχετικώς µε τις ειδικές βασικές αρχές σύνθεσης: ευρυθµία, συµµετρία, ασυµµετρία, αντίθεση· το µέτρο και η σηµασία του στην οργάνωση και σύνθεση, καθορισµός των µέτρων, εξωτερικό-εσωτερικό µέτρο, το απόλυτο µέτρο.

Δεύτερη Ενότητα: Αποτυπώσεις, εργασίες πεδίου
Ολοκλήρωση της επεξεργασίας του ή των θεµάτων και των εργασιών πεδίου του προηγούµενου πέµπτου Εξαµήνου µε γνώµονα τις ίδιες, όπως και πριν, γνώσεις ως αναγκαίο υπόβαθρο για την αποτελεσµατική γραφική απεικόνιση των καταγραφόµενων και ερευνούµενων κτισµάτων µέσω της συστηµατικής αποτύπωσης και της τεκµηρίωσής τους. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται και πάλι, στην κατανόηση και την εµβάθυνση της σηµασίας της ιστορικής ανάλυσης της οργάνωσης και σύνθεσης των οικισµών και των συνόλων σε επίπεδο πολεοδοµικής κλίµακας. Στα πλαίσια της επεξεργασίας των θεµάτων αυτών γίνεται εφαρµογή όσων αναπτύχθηκαν κατά τη θεωρία σχετικώς µε τη µεθοδολογία αποτύπωσης µέσω παρουσιάσεων εξειδικευµένων περιπτώσεων - παραδειγµάτων.

Ώρες: Εβδοµαδιαίως, ανά Ακαδηµαϊκό Εξάµηνο: 4 ώρες

Διδακτικές Μονάδες: Υποχρεωτικές: 4 Δ. Μ.