DUTH
arch DUTH
Τ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ


Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
        1 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι
        ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
        
        2 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ Ι
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

        3 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ IV

        4 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ Ι
        ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΙΙ


Ε Ρ Ε Υ Ν Α
        Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α
        ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
        ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
        ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

        Μ Ε Τ Α Π Τ  Υ Χ Ι Α Κ Α
        ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ


Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Α  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ι Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  I V
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  V
Πρώτη Ενότητα: Θεωρία Μορφολογίας - Ρυθµολογίας
Συγκριτική θεώρηση και ιστορική αναδροµή στους νόµους της τέχνης και αρχιτεκτονικής µε την ανάπτυξη θεµάτων όπως: ο ρυθµός, η ρυθµική τάξη στο χρόνο και το χώρο, η αρµονία. Καθορισµός της αρµονίας, υποκειµενικά και αντικειµενικά στοιχεία της αρµονίας, συστήµατα αρµονίας, κριτική συστηµάτων αρµονίας, στοιχεία αρµονίας στην αρχιτεκτονική.
Συµπλήρωση και ολοκλήρωση της θεωρίας σχετικώς µε τη µεθοδολογία των αποτυπώσεων µε εισηγήσεις και ανάπτυξη θεµάτων όπως: αποτυπώσεις σε φυσική κλίµακα, 1:1. Εφαρµογές απλής µετρικής φωτογραφίας· γραφική-ηλεκτρονική αναγωγή· η χρήση κάναβου στην αποτύπωση· ανάλυση στρωµατογραφίας κατόψεων και όψεων µνηµείων· αποτυπώσεις φέροντος οργανισµού και των υλικών καταχώριση η αποτύπωση ως µέθοδος στατικού ελέγχου και αποσύνθεσης· γραφική απόδοση· επιλογή κλίµακας σχεδίασης της απεικόνισης· ο γραφικός συµβολισµός· αξονοµετρικές και προοπτικές αναπαραστάσεις· τρισδιάστατα µοντέλα· δηµοσίευση ή ανακοίνωση αποτελεσµάτων ή συµπερασµάτων.

Δεύτερη Ενότητα: Αποτυπώσεις, εργασίες πεδίου
Επεξεργασία φοιτητικών θεµάτων µε σκοπό τη εξοικείωση στη συστηµατική αποτύπωση και τεκµηρίωση χαρακτηριστικών ιστορικών κτιριακών και µνηµειακών συνόλων διαφόρων εποχών από την αρχαιότητα έως, τη νεοκλασική περίοδο. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην κατανόηση και εµβάθυνση της ιστορικής ανάλυσης, της σύνθεσης των οικισµών και των συνόλων σε επίπεδο πολεοδοµικής κλίµακας. Στα πλαίσια της επεξεργασίας των θεµάτων αυτών γίνεται εφαρµογή όσων αναπτύχθηκαν κατά τη θεωρία σχετικώς µε τη µεθοδολογία αποτύπωσης µέσω παρουσιάσεων εξειδικευµένων περιπτώσεων - παραδειγµάτων.

Ώρες: Εβδοµαδιαίως, ανά Ακαδηµαϊκό Εξάµηνο: 4 ώρες

Διδακτικές Μονάδες: Υποχρεωτικές: 4 Δ. Μ.