DUTH
arch DUTH
Τ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ


Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
        1 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι
        ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
        
        2 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ Ι
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

        3 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ IV

        4 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ Ι
        ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΙΙ


Ε Ρ Ε Υ Ν Α
        Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α
        ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
        ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
        ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

        Μ Ε Τ Α Π Τ  Υ Χ Ι Α Κ Α
        ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ


Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Α  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ι Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  I V
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  V
Πρώτη Ενότητα: Θεωρία Μορφολογίας - Ρυθµολογίας
Κριτική ανάπτυξη των αρµονικών, µετρητικών, γεωµετρικών και αριθµητικών αξιών των αρχιτεκτονικών έργων, σύµφωνα µε την κλασική ιστοριογραφία της αρχιτεκτονικής. Aνάλυση γραµµικών σχέσεων αρχιτεκτονικών έργων: δισδιάστατες σχέσειςσχέσεις µεταξύ κενών και πλήρων· τρισδιάστατες σχέσεις -σχέσεις ανάµεσα στον όγκο και τη µάζα. Το φως, η πολυχρωµία, ο αρχιτεκτονικός διάκοσµος, οι σχέσεις αρχιτεκτονικών αξιών και απεικονιστικής τέχνης. Οι τεχνικές παράµετροι στην αρχιτεκτονική και η αναγνώριση των δοµικών υλικών και των δοµικών στοιχείων.
Συµπλήρωση της θεωρίας σχετικώς µε τη µεθοδολογία των αποτυπώσεων µε εισηγήσεις και ανάπτυξη θεµάτων ειδικού περιεχοµένου όπως: µέθοδοι αποτύπωσης µε τη χρήση ορθογώνιων και µη καρτεσιανών συντεταγµένων· πολικές συντεταγµένες· τριπλευρισµοί και τριγωνισµοί· αποτυπώσεις αρχιτεκτονικών µελών κτιρίων· µέθοδοι µέτρησης διαστάσεων ενός κτιρίου για τον προσδιορισµό των µεγεθών που αφορούν τα επί µέρους στοιχεία του, όπως: οι κατόψεις, οι τοµές, οι όψεις, οι λεπτοµέρειες, οι καµπύλες οι επιφάνειες, οι κλίµακες, τα εσωτερικά και εξωτερικά ύψη, οι στέγες, τα διακοσµητικά στοιχεία, τον γενικό του διάκοσµο.

Δεύτερη Ενότητα: Αποτυπώσεις, εργασίες πεδίου
Ολοκλήρωση της επεξεργασίας του ή των θεµάτων και των εργασιών πεδίου του προηγούµενου τρίτου Εξαµήνου, µε γνώµονα τις ίδιες, όπως πριν, γνώσεις ως αναγκαίο υπόβαθρο για την αποτελεσµατική γραφική απεικόνιση των καταγραφόµενων και ερευνούµενων κτισµάτων.

Ώρες: Εβδοµαδιαίως, ανά Ακαδηµαϊκό Εξάµηνο: 4 ώρες

Διδακτικές Μονάδες: Υποχρεωτικές: 4 Δ. Μ.