DUTH
arch DUTH
Τ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο
        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ


Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α
        1 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι
        ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
        
        2 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ Ι
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

        3 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ
        ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ IV

        4 ο  Ε Τ Ο Σ
        ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ Ι
        ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΙΙ


Ε Ρ Ε Υ Ν Α
        Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α
        ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
        ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
        ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ

        Μ Ε Τ Α Π Τ  Υ Χ Ι Α Κ Α
        ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ


Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Α  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ι Ι
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  I V
        Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  V
Πρώτη Ενότητα: Θεωρία Μορφολογίας - Ρυθµολογίας
Εισαγωγή στη Μορφολογία - Ρυθµολογία. Στοιχεία θεωρίας της αρχιτεκτονικής. Ανάλυση των γενικών αρχιτεκτονικών αξιών: παρελθόν και παρόν. Τα αρχέτυπα στοιχεία: το σηµείο η γραµµή, το επίπεδο, ο όγκος, τα αρχέτυπα σχήµατα και στερεά. Αναδροµή στις µορφές και ρυθµούς που διέπουν τις αρχιτεκτονικές συνθέσεις· µελέτη της διαχρονικής τους εξέλιξης σε συνάρτηση µε τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές παραµέτρους, καθώς και τα συστήµατα δοµής. και τα υλικά που τα συγκροτούν.
Εξοικείωση µε τη µεθοδολογία των αποτυπώσεων τόσο µέσω της ιστορικής αναδροµής όσο και της παρουσίασης σύγχρονων µεθόδων και εφαρµογών τεκµηρίωσης. Αναπτύσσονται, αναλυτικότερα, ειδικά κεφάλαια όπως: η ιστορική αναδροµή στις αποτυπώσεις· γενικά προβλήµατα και θέµατα αρχής στις αποτυπώσεις κτιρίων· αναγνώριση και προκαταρκτική εκτίµηση χώρου µε καταγραφή και καταχώριση σε δελτία αναγνώρισης, και σχεδιασµό σκαριφηµάτων· οργάνωση της οµάδας εργασίας· όργανα αποτύπωσης· αναγνώριση σηµείων αναφοράς· τα λάθη· οι µετρήσεις, άµεσες και έµµεσες,, ηλεκτροµαγνητικές κ.ά.· τρόπος ορισµός οριζόντιου επιπέδου αναφοράς, οριζοντίωση και ευθυγραµµίσεις· µετρήσεις γωνιών.

Δεύτερη Ενότητα: Αποτυπώσεις, εργασίες πεδίου
Εκµάθηση µεθόδων αποτύπωσης και τεκµηρίωσης γενικότερα και η χρησιµοποίησή τους ως εργαλείων ανάγνωσης και ανάλυσης των αρχιτεκτονικών αξιών. Τα θέµατα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Εξαµήνου αυτού, άλλα και του επόµενου τέταρτου Εξαµήνου, έχουν ως σκοπό να προσδώσουν στο φοιτητή τις ικανότητες για παρατήρηση, ανάγνωση και αξιολόγηση, καθώς και για γραφική απόδοση των αρχιτεκτονικών έργων και µορφών κάτω από διαφορετικές οπτικές γωνίες όπως:
   α. της σχεδιαστικής τεκµηρίωσης και απεικονιστικής-παραστατικής απόδοσης πινακίδων σχεδίων µε: τοπογραφικά σύνολα, κατόψεις όψεις και τοµές κτιρίων, καθώς και κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, αξονοµετρικά και προοπτικά τους
   β. της κατανόησης της δοµικής µορφής των κτισµάτων
   γ. της κριτικής ανάγνωσης και διασαφήνισης των µορφών και
   δ. της αρχιτεκτονικής έκφρασης που επιτεύχθηκε µε τη βοήθεια της γεωµετρίας, του πλαστικού διακόσµου, της γλυπτικής και της ζωγραφικής.
Οι γνώσεις αυτές αποτελούν το υπόβαθρο για τη γραφική απεικόνιση σηµαντικών κτιρίων-µνηµείων διαφόρων εποχών όπως της αρχαιότητας, της βυζαντινής-µεταβυζαντινής περιόδου, της παραδοσιακής και νεοκλασικής αρχιτεκτονικής καθώς και σηµαντικών σύγχρονων κτισµάτων και για το λόγο αυτό κρίνονται ως άκρως απαραίτητες για την επεξεργασία και επιτυχή ολοκλήρωση του ή των φοιτητικών θεµάτων.


Ώρες: Εβδοµαδιαίως, ανά Ακαδηµαϊκό Εξάµηνο: 4 ώρες

Διδακτικές Μονάδες: Υποχρεωτικές: 4 Δ. Μ.